Dự án 01: Nghiên cứu và trồng thử nghiệm dưa lưới hữu cơ – Bài 1: Đặt vấn đề

Dự án 01

Phụ trách: Nguyễn Lê

Hướng dẫn: Nguyễn Thế Trung

Địa điểm:

Diện tích:

Giống:

Thời gian

Nhiệm vụ:

Tiến hành:

Kết quả

Tổng kết