Giới thiệu các loại hoa lan đẹp

Bài 1 https://www.facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=339508680000061

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5 Hồng Xòe

Bài 6

Bài 7 https://www.facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=341989106418685

Bài 8

Bài 9 https://www.facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=342797833004479

Bài 10 Phi điệp 5ct Kinh Bắc

Bài 11 Hồng Yên Thủy

Bài 12 Bảo Duy

Bài 13 https://www.facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=378258079458454

Bài 14 Hồng Cái Bang

Bài 15 https://www.facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=398574270760168

Nguồn: Nguyễn Phi Hùng – CLB hoa lan đột biến Sông Hàn

Link tổng hợp facebook.com/groups/190498728234391/?post_id=340535573230705